ZABUDLI STE SVOJE ÚDAJE?

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.senzima.sk

(ďalej len „VOP“)

§1 Základné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami - predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe kúpy kupujúceho vinternetovom obchode predávajúceho – Serenity, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 1,  81106 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  44 177 364, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 121679/B, www.senzima.sk. (ďalej len „internetový obchod predávajúceho”).
 2. Predmetom činnosti internetového obchodu predávajúceho je predaj pomôcok  pre zdravotne postihnutý Každý tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je nový, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 3. Predávajúcim je: Serenity, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 1, 81106 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  44 177 364, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 121679/B- ďalej len „predávajúci“. Kontaktný  telefón predávajúceho: +421 (0)33 381 34 99, kontaktný e-mail predávajúceho: info@senzima.sk.
 4. Kupujúcim je konkrétny spotrebiteľ kupujúci tovar v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúcim môžu byť právnické osoby, ako aj fyzické osoby spôsobilé na daný právny úkon realizovaný v internetovom obchode predávajúceho.

§ 2 Všeobecné pravidlá nakupovania v internetovom obchode predávajúceho

 1. Ponuka tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho sa vzťahuje iba na územie Slovenskej a Českej republiky.
 2. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho je možný len na základe registrácie kupujúceho v súlade s týmito VOP.
 3. Informácie o tovare ako sú popis, technické a iné údaje, cena, sú uvedené pre každý tovar a predstavujú návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy.
 4. Objednávka vytvorená prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho znamená súhlas kupujúceho svystavením faktúry predávajúcim bez potreby podpisu tejto faktúry kupujú
 5. Vprípade, ak kupujúci poruší tieto VOP alebo naruší súkromie, alebo bude postupovať spôsobom, ktorý komplikuje prácu internetového obchodu predávajúceho alebo obťažuje iného kupujúceho, má predávajúci právo vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy vzniknutého nežiaduceho stavu, ako aj opatrenia smerujúce k predchádzaniu vzniku nežiaduceho stavu, vrátane zbaviť kupujúceho možnosti využívať služby internetového obchodu.
 6. Predávajúci je oprávnený bezodplatne poskytnúť kupujúcemu pri realizovaní kúpnej zmluvy v internetovom obchode predávajúceho bezodplatne osobitný dar.

§ 3 Objednávanie tovaru

 1. Internetový obchod predávajúceho umožňuje realizovať objednávku tovaru nasledujúcimi spôsobmi:
  1. on-line – prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
  2. emailom na adrese: info@senzima.sk
  3. telefonicky, na čísle: +421 (0)33 381 34 99 Cena hovoru závisí od platnej tarify poskytovateľa tejto služby
  4. osobne
 2. Podmienkou realizácie objednávky je správne vyplnenie objednávkového formulára, suvedením všetkých povinných údajov označených symbolom *, údajov o kupujúcom ako sú meno a priezvisko, korešpondenčná dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová V prípade objednávania inou formou ako on-line, je kupujúci povinný v procese objednávania poskytnúť predávajúcemu požadované údaje.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou pre kupujúceho do momentu, pokiaľ je tovar zverejnený vponuke na internetovej stránke internetového obchodu predávajú Predávajúci môže uviesť, že tovar nie je po určitý čas na sklade internetového obchodu a údaj o čase dodania tovaru v takomto prípade.
 4. Každá objednávka kupujúceho musí byť potvrdená predávajúcim e-mailom alebo telefonicky do 74 hodí
 5. Kupujúci môže meniť alebo stornovať objednávku až do momentu jej potvrdenia predávajú
 6. Vprípade, že nebude možné z dôvodu na strane kupujúceho potvrdiť objednávku, objednávka bude stornovaná do 3 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu a na takúto objednávku kupujúceho sa nebude prihliadať.
 7. Potvrdená objednávka je záväzná a zaväzuje kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť nezaplatenú kúpnu cenu za tovar v súlade s týmito VOP.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky vprípade neočakávaných udalostí. V takýchto prípadoch bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

§ 4 Termín dodania

 1. V záujme spokojnosti zákazníkov sa predávajúci snaží, aby ponuka internetového obchodu predávajúceho bola neustále aktuálna ačasť ponúkaného tovaru bola skladom. V prípadoch, keď je objednaný tovar nedostupný, bude o tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom.
 2. Objednaný tovar je expedovaný spravidla v priebehu 5 pracovných dní od prijatia platby. Vprípade platby pri dodaní tovaru je tovar expedovaný spravidla v priebehu 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nie je na internetovom obchode predávajúceho pri tovare uvedená dlhšia dodacia doba.
 3. Ak by mal termín dodania tovaru trvať viac ako30 pracovných dní, bude predávajúci o tejto skutočnosti a o predpokladanom termíne dodania informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Obdobne bude predávajúci postupovať v prípade tovaru s uvedenou dlhšou dodacou dobou.
 4. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar dodať, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa. Kupujúci a predávajúci sa môžu v tomto prípade dohodnúť na náhradnom plnení namiesto pôvodne objednaného tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru, a v prípade zaplatenia kúpnej ceny túto do 14 dní vrátiť kupujúcemu.

§ 5 Dodanie

 1. Tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho sa dodáva na celé územie Slovenskej a Českej republiky.  Doprava nie je zahrnutá v cene tovaru. Náklady na dopravu tovaru znáša kupujúci vo výške podľa aktuálneho cenníka zverejneného na internetovej stránke internetového obchodu.
 2. Tovar sa dodáva na adresu uvedenú kupujúcim alebo na najbližšiu prevádzku Slovenskej pošty v mieste bydliska kupujúceho alebo prostredníctvom služby Paketa na výdajne miesto, ktoré si kupujúci vyberie zo zoznamu poskytovateľa. 
 3. Tovar by mal byť doručený do 3-4 pracovných dní po dni, keď bol tovar odoslaný.
 4. V kúpnej cene nie je zahrnutá montáž tovaru ani náklady na zneškodnenie obalov.

§ 6 Kúpna cena a spôsob platby

 1. Kúpna cena tovaru je uvedená v internetovom obchode predávajúceho.
 2. Všetky ceny v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené v eurách a zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty - DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.
 3. Ceny v internetovom obchode predávajúceho nezahrňujú cenu za prepravu tovaru a poštovné.
 4. Kúpnu cenu je možné zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
  1. bankovým prevodom
  2. platba na dobierku – platba realizovaná v hotovosti pri doručovaní zásielky Slovenskou poštou, a.s.

§ 7 Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujú Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať dodávaný tovar, najmä či zásielka alebo obal neboli poškodené v priebehu prepravy. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať reklamačný protokol v prítomnosti dopravcu.
 2. Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním v priebehu montáže alebo využí Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené kupujúcim v priebehu objednávania a za neopodstatnené odmietnutie prevzatia tovaru; v týchto prípadoch znáša kupujúci všetky náklady spojené s opätovnou prepravou tovaru.
 3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré s rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujú
 5. Reklamovať tovar je možné:
  1. telefonicky na telefónnom čísle: +421 (0)33 381 34 99 alebo
  2. písomne na adresu predávajúceho: Serenity, s.r.o., Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany alebo
  3. e-mailom na adresu: info@senzima.sk.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 7. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie otom, kedy právo uplatnil ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
 8. Ak dôjde kvýmene tovaru alebo jeho časti, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá zá
 9. Vprípade uznania vady, alebo ak sa tovar nezhoduje s objednaným tovarom, je potrebné tovar znovu zabaliť spolu so všetkými súčasťami a s krátkym popisom vady. Kupujúci musí kontaktovať predávajúceho a predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie tovaru prepravcom.

§ 8 Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej v internetovom obchode aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, za prevzatú sa objednávka považuje až po doručení kompletnej objednávky). Odstúpením kupujúceho ako spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zruš
 2. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy je uvedené na internetovej stránke internetového obchodu www.senzima.sk
 3. Formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený na internetovej stránke internetového obchodu www.senzima.sk
 4. Kupujúci by mal tovar vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to  možné aj vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorú by mal vrátiť znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s ustanovením 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, odporúčame pre urýchlenie procesu tovar doručiť na adresu predávajúceho: Serenity, s.r.o., Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany spolu s priloženým sprievodným listom, prípadne aj s uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (jeho uvedenie však nie je nevyhnutné), s číslom nákupného dokladu, prípadne ďalšími dokladmi a uvedením čísla bankového účtu,  na ktoré bude vrátená kúpna cena tovaru.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci prevezme tovar späť a vráti kupujúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Kupujúci je povinný tieto náklady predávajúcemu preukázať.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnom rozsahu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

§ 9 Alternatívne riešenie sporov

 1. Spory vyplývajúce z predaja tovaru v tomto internetovom obchode je možné okrem podaním žaloby na súd riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov za podmienok uvedených v Zákone 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov Alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk., uvedenú aj na internetovej stránke tohto internetového obchodu: www.senzima.sk.

§ 10 Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne a výlučne za účelom plnenia kúpnej zmluvy na základe kúpy v internetovom obchode predávajúceho a marketingových akcií predávajú Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko aadresa, emailová adresa, telefónne číslo sa zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, emailová adresa a adresa na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho (predovšetkým na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovávaním.
 2. Tieto VOP su platné a účinné od 1.10.2017.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny sa netýkajú zmlúv uzavretých pred účinnosťou nových VOP.
 4. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa spravujú  príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov vúčinnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení, ako aj ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou majú prednosť pred odchylnými ustanoveniami týchto VOP.
HORE

Podpora APPA

Spájame sa s APPA, aby sme spoločne s vami pomáhali
deťom a dospelým s telesným znevýhodnením!


Výslednú sumu vášho nákupu v e-shope Senzima môžete v poslednom nákupnom kroku navýšiť o dobrovoľný charitatívny príspevok. Táto suma poputuje na podporu organizácie Asociácia pomoci postihnutým - APPA, ktorá od roku 2009 všestranne pomáha deťom a dospelým s telesným postihnutím.

Viac o činnosti APPA sa dozviete na www.appa.sk

Ďakujeme za podporu a ochotu pomáhať!
Váš e-shop Senzima

This will close in 0 seconds